TERMINOLOOGIA VEEBILEHE PRIVAATSUSPOLIITIKAS KASUTATAVAD MÕISTED

GDPR – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (üldandmekaitsmismäärus).

Isikuandmed – mis tahes teave, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eriti viidates identifitseerijale, nagu isiku nimi, perekonnanimi, isikukood, asukohateave, veebiidentifikaator või ühele või mitmele isikule füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti iseloomustavale tegurile.

Isikuandmete töötlemine – mis tahes isikuandmetega seotud toiming või toimingute kogum, olenemata sellest, kas see toimub automatiseeritud vahendite abil või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, tagasisaatmine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine edastamise teel, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, joondamine või ühendamine, piirang, kustutamine või hävitamine.

Kontrollija – looduslik või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.

Töötleja – looduslik või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid kontrollija nimel.

Andmesubjekt – kaudselt või otseselt tuvastatav või tuvastatav füüsiline isik – veebisaidi https://alfis.eu/ külastajad ja kasutajad.

 

ÜLDSÄTTED

See veebisaidi privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) on Alfis EST OÜ poolt kehtestatud reeglite kogum, mis on mõeldud teabe pakkumiseks Alfis EST OÜ isikuandmete töötlemise eesmärkidest, isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest veebisaidilt https://alfis.eu/, ulatusest, kaitsest, töötlemisest ja säilitamise perioodidest, isikuandmete saajatest ning andmesubjekti õigustest andmete kogumisel ja töötlemisel. Täielik Alfis EST OÜ isikuandmete töötlemise privaatsuspoliitika on kättesaadav taotlemisel, saates taotluse Alfis EST OÜ e-posti aadressile.

 

KONTROLLIJA

Alfis EST OU

Registrikood: 16358732

Aadress: Reti tee 6, Peetri, 75312 Harju maakond, Eesti

Kontaktandmed: alfis@alfis.ee

 

KONTAKTISIK ISIKUANDMETE KAITSE KÜSIMUSTES

Kui teil on küsimusi Alfis EST OÜ poolt teostatava isikuandmete töötlemise kohta, palume teil võtta meiega ühendust, saates sõnumi selles kontaktis loetletud e-posti aadressile.

 

TÖÖTLETUD ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA EESMÄRK

Alfis EST OÜ veebisait https://alfis.eu/ (edaspidi – veebisait) töötleb isikuandmeid, pakkudes klientidele võimalust tutvuda Alfis EST OÜ müüdavate toodete ja pakkumistega ning tagades mugava ja kiire suhtluse, kasutades veebisaidil saadaval olevat kontaktivormi sõnumite saatmiseks Alfis EST OÜ-le. Alfis EST OÜ töötleb konkreetseks järgnevaks eesmärgiks järgnevaid isikuandmete kategooriaid:

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Sõnumite vastuvõtmine ja haldamine, mis on saadud veebisaidi kontaktivormi kaudu.

Isikuandmete kategooria

Kontaktandmed – e-posti aadress

Muud teave – sõnumi sisu või päring

Veebisaidi toimimise ja analüütika tagamiseks.

Küpsised ja nende salvestatud teave

Tellimuste töötlemiseks, arvete koostamiseks, maksevõimaluste tagamiseks, saatmisinfo tagamiseks ja kliendiga seotud kontaktandmete registreerimiseks tellitud toote kohta.

Kontaktandmed – e-posti aadress, täisnimi, telefoninumber, kuidas klient meist teada sai

Makse, arve ja saatmisega seotud teave –

Täielik aadress (riik, postiindeks, linn, aadress), telefon, krediitkaardi andmed

Meeldetuletuste, vastuste või Alfis EST OÜ müüdavate toodetega seotud teabe saatmiseks.

Isikupärastatud pakkumiste saatmiseks olemasolevatele klientidele

Kontaktandmed – e-posti aadress;

Muud teave – teave päringu või sõnumi kohta, mis on saadud.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Alfis EST OÜ töötleb isikuandmeid GDPR artiklis 6 sätestatud järgmiste õiguslike aluste alusel:

  • Lepingu sõlmimine ja täitmine – selleks, et tagada vastuvõetud päringute töötlemine, lepingu sõlmimine ja edasine toodete müük.
  • Õiguspärane huvi – selleks, et tagada andmesubjekti või Alfis EST OÜ õiguste ja huvide kaitse, Alfis EST OÜ õiguspärase huviga otseturundustegevuste läbiviimine, vastuste andmine teabealastele päringutele andmesubjektidelt ja kaebuste lahendamine.
  • Nõusolek – teatud juhtudel võib andmesubjekti isikuandmete töötlemine toimuda vabatahtlikult antud ja ühemõttelise nõusoleku alusel. Sellist nõusolekut võib Alfis EST OÜ taotleda muude andmetöötlustegevuste korral, kui see on vajalik seadusliku eesmärgi saavutamiseks ja ei ohusta kliendi õigusi ja vabadusi, näiteks küpsiste kasutuselevõtu ja veebisaidi külastuste analüüsi puhul.

 

ISIKUANDMETE ALLIKAD

Isikuandmete peamine allikas, mis on omandatud veebisaidilt, on andmesubjekt ise, näiteks täidab andmesubjekt veebisaidi kontaktvormi sõnumiga. Alfis EST OÜ võib saada isikuandmeid ka siis, kui andmesubjekt on vabatahtlikult kontrolleriga ühendust võtnud, samuti toodete müügi protsessis.

Andmesubjekti kohta saadud muude isikuandmete allikate hulka võivad kuuluda:


ANDMEPROTSESSORID


Selleks, et tagada veebisaidi toimimine ja kohustuste täitmine andmesubjekti suhtes, on Alfis EST OÜ-l õigus kaasata ja volitada väliseid teenusepakkujaid, et teostada eraldi tegevusi Alfis EST OÜ nimel, näiteks IT-teenusepakkujate või muude partnerite kaasamise kaudu. Kui Alfis EST OÜ poolt volitatud isikud täidavad neid ülesandeid, siis kui need isikud töötlevad Andmesubjekti andmeid, mida hoiab Alfis EST OÜ, loetakse asjaomase ülesande volitatud osapoolteks Alfis EST OÜ poolt hoitavate isikuandmete töötlejad ja Alfis EST OÜ-l on õigus edastada vajalikud Andmesubjekti isikuandmed töötlejatele, et täita eraldatud tegevusi. Teave, mis puudutab töötlejate ja alltöövõtjate poolt hoitavaid isikuandmeid, mida Alfis EST OÜ hoiab, antakse taotluse esitanud andmesubjektile.


ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE


Alfis EST OÜ poolt hoitavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui:

  • vastav kolmas isik peab lepingu raames edastama andmed funktsiooni täitmiseks, mis on vajalik mis tahes andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või mida seadus nõuab andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
  • Andmesubjekt on andnud selge ja ühemõttelise nõusoleku isikuandmete edastamiseks;
  • isikuandmete avaldamine väljaspool Alfis EST OÜ-le kehtestatud välist reguleerivat õigust, on Alfis EST OÜ poolt seadusega kehtestatud kohustus mõistliku taotluse alusel ja vastavalt väljaspool kehtestatud reguleerivaid õigusakte sätestatud menetlustele ja ulatusele;
  • Alfis EST OÜ õiguspäraste huvide kaitse tuleb tagada, nt pöördumine kohtusse või muude riiklike asutuste poole isiku vastu, kes on rikkunud Alfis EST OÜ õigustatud huve.

Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele hindab Alfis EST OÜ kolmandate isikute poolt pakutava kaitse taset vastavalt reguleerivatele õigusaktidele, et tagada andmesubjekti teabe suurim võimalik kaitse.


ISIKUANDMETE KAITSE


Alfis EST OÜ kaitseb andmesubjekti isikuandmeid, kasutades kaasaegsete tehnoloogiate poolt pakutavaid võimalusi, arvestades olemasolevaid privaatsusriske ja Alfis EST OÜ-le mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi ressursse, sealhulgas tagades järgmised turvameetmed:

  • tagab kaitse Alfis EST OÜ sisemiste IT-süsteemide, hoitavate andmebaaside ja elektroonilises postis hoitavate isikuandmete ebaseadusliku juurdepääsu eest;
  • Alfis EST OÜ kasutab SSL-turvasertifikaati veebisaidi töös, tagades krüpteeritud andmeedastuse andmesubjekti ja serveri vahel, kus hoitakse veebisaidi kaudu saadud andmesubjekti andmeid;
  • võimaldab juurdepääsu Alfis EST OÜ sisemistele IT-süsteemidele ja andmebaasidele ainult piiratud arvule Alfis EST OÜ poolt tööle võetud inimestele;

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmed vastuse saamiseks saabunud sõnumitele hoitakse kuni andmesubjekt tühistab oma nõusoleku või väidab isikuandmete töötlemise vastu või teenuse osutamisest on möödunud kuus kuud.


KÜPSISED

Alfis EST OÜ teavitab, et küpsiseid kasutatakse veebisaidi toimimise tagamiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja kasutajastatistika saamiseks. See küpsisepoliitika ei hõlma kõiki Alfis EST OÜ omandis olevaid veebisaite ja teavitab ainult selle konkreetse veebisaidil kasutatavatest küpsistest. Täieliku ettevõtte küpsisepoliitikaga saate tutvuda, pöördudes vastutava isiku poole andmekaitse alal, kirjutades sellele poliitikale näidatud e-posti aadressile.

 

MIDA TÄHENDAVAD KÜPSISED?


Väikesed failid, mis salvestatakse kasutaja seadmetele. Kasutaja juurdepääsu ajal Alfis EST OÜ veebisaidile loeb meie süsteem need küpsised ja seadistab vastavalt seaded. Küpsised on nagu võti, mida teie brauser küsib kohandatud teabe jaoks. Küpsiste kasutamisel saadakse statistikat.

 

MILLISED ON KÜPSISTE KATEGORIAD?


See veebisait võib kasutada järgmisi küpsiseid:

Vajalikud küpsised – tagab kohandatud veebisaidi toimimise vastavalt kasutaja poolt tehtud valikutele, näiteks küpsiste poliitika heakskiitmine. Küpsised on vajalikud, et kasutaja saaks saiti täielikult kasutada ja navigeerida. Ilma nende küpsisteta pole võimalik pakkuda kasutajatele saiti pakutavaid teenuseid, need on saitide kasutamiseks hädavajalikud.

Eelistuste ja statistika küpsised – küpsised ei kogu isikuandmeid, teave on anonüümne. Meenutab kasutaja harjumusi, näiteks kõige külastatud lehti, valitud keelt ja parandab saidi jõudlust, samuti analüüsib kasutamist ja muid tegevusi.

Turundusküpsised – kasutatakse veebisaidil reklaamide paigutamiseks, mis on seotud kasutaja huvide ja Interneti kasutamise harjumustega.

Kolmanda osapoole küpsised – mis tahes kolmanda osapoole küpsised, nagu Google Analytics, YouTube jne, tulenevad kolmanda osapoole teenuste kasutamisest, mis on vajalikud veebisaidi omaniku poolt täismahu teenuseks.

 

KÜPSISTE ALAMKATEGORIAD JA AEGUMINE

Iga küpsise jaoks määratakse aegumiskuupäev, mille jooksul see säilitab isikuandmeid ja töötleb neid. Küpsisel võib olla ka teatud tööaega, sellised küpsiste kategooriad võivad jaguneda veel kaheks alamkategooriaks: sessiooni- ja püsiküpsised, mis kirjeldavad küpsise olemust ja aega:


● Sessioon – sessiooniküpsised paigaldatakse veebisaidi külastuse ajaks ning saadud teavet ei salvestata kauem kui veebisaidi külastuse sessioon.
● Püsiv – teave paigaldatakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse isegi pärast veebisaidi külastust. Teabe salvestamise aegumisaeg võib olla igale küpsisele erinev.GOOGLE ANALYTICS

Alfis EST OÜ kasutab oma külastajate paremaks mõistmiseks Google Analytics veebianalüüsi platvormi teenuseid, mis salvestab Google Analyticsi küpsise, mis koos Alfis EST OÜ veebisaidil sisalduva koodiga kogub teavet kasutajate külastuste kohta ja saadab selle Euroopa Liidu Google’i serveritesse. Omakorda kasutab Alfis EST OÜ saadud statistikat ja analüüsib seda, et kohandada veebisaiti vastavalt kasutajate vajadustele ja loova parema kasutuskogemuse kasutajatele. Enne kui Google selle oma serveritesse salvestab, muudetakse kogutud teave anonüümseks.

Sellest võib kogutav teave olla:
● Brauseri tüüp / versioon
● kasutatav operatsioonisüsteem
● Lähtekoha URL (eelnevalt külastatud leht)
● Juurdepääseva arvuti hostinimi (IP-aadress)
● Serveripäringu aeg.
Kui kasutaja ei soovi, et Google Analytics töötleks tema isikuandmeid, võib kasutaja keelata selliste küpsiste paigaldamise ja analüüsi, installides Google Analyticsi optilise programmi oma seadmesse. (Google Chrome Opt-out tööriist on saadaval aadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et).

FACEBOOK PIXEL

Sellel veebisaidil kasutatakse sotsiaalmeedia “Facebook” “Facebook Pixelit” järgmistel eesmärkidel:

● Remarketing eesmärgil. See võimaldab meil näidata huvipõhiseid reklaame veebisaidi kasutajatele, kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku “Facebook” või muid veebisaite, mis kasutavad seda tööriista. Sel viisil jälgime huvipakkuvate reklaamide kuvamise eesmärki, et teha meie veebisait või pakkumised teile huvitavamaks.
● Eesmärk tagada, et meie Facebooki reklaamid vastaksid kasutajate potentsiaalsele huvile. Facebook Pixeli abil saame jälgida Facebooki reklaamide tõhusust statistiliste ja turu-uuringute eesmärgil, vaadates, kas kasutajad suunati meie veebisaidile pärast Facebooki reklaamil klõpsamist (konversiooni mõõtmine ja analüüs).
Turundusvahendite kasutamise tõttu loob teie veebibrauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga kohe, kui olete nõustunud küpsistega, mis nõuavad teie nõusolekut. Facebook Pixeli integreerimise kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et klikkisite või külastasite meie veebisaiti reklaamist. Kui olete Facebookis registreeritud kasutaja, saab Facebook visiidi teie kontole omistada.
Seda teavet töödeldakse Facebooki andmepoliitika raames. Eriline teave ja üksikasjad Facebook Pixelist ja selle funktsioonist on leitavad ka Facebooki abimehhanismi osas. “Facebook Custom Audiences” funktsiooni saab küpsistatistikatest välja lülitada, see on saadaval küpsiste sätete hulgas ja sisse loginud kasutajatele aadressil https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

LINGID TEISTELE SAITIDELE JA SOTSIAALVÕRGUSTIKELE

Alfis EST OÜ projekti veebisait võib paigutada linke teistele saitidele, sealhulgas projekti partnerite saitidele. Alfis EST OÜ ei kontrolli ega vastuta kolmanda osapoole veebisaidi poolt esitatud sisu eest ega kogutud isikuandmete eest. Kuna Alfis EST OÜ kasutab järgmisi kolmandate osapoolte teenusepakkujaid ja sotsiaalmeedia võrke: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, teavitab Alfis EST OÜ, et kui külastatakse ükskõik millist veebisaiti või mõnda muud kolmanda osapoole veebisaiti, kehtib andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta kolmanda osapoole veebisaidi omaniku privaatsuspoliitika. Andmesubjektile soovitatakse tungivalt tutvuda kolmandate osapoolte poliitikatega vastava veebisaidi privaatsussektsioonis.


KÜPSISTE KEELAMINE:

Kasutajal on õigus kontrollida, kui palju küpsiseid tema seadmesse paigaldatakse, nimelt on kasutajal õigus keelata veebisaidi küpsiseid, mis ei paku funktsioone, mis ei ole seotud veebisaidi põhifunktsioonide pakkumisega, nimelt vajalike küpsistega.

Enamikku Interneti-brausereid saab seadistada küpsiste salvestamise blokeerimiseks teie seadmesse. Teavet küpsiste keelamise kohta kõige enam kasutatavates Interneti-brauserites leiate aadressilt:
https://www.aboutcookies.org/.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KASUTAMINE

Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, millised isikuandmed on Alfis EST OÜ käes, seoses andmesubjekti isikuandmete töötlemisega, ning paluda juurdepääsu, parandamist, täiendamist või kustutamist oma isikuandmetest, piirata töötlemist ja vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas Alfis EST OÜ õigustatud huvide alusel toimuvat töötlemist, samuti kasutada andmeportatiivsuse õigust, ulatuses, milles Alfis EST OÜ on tehniliselt võimeline seda pakkuma. Andmesubjekti õigused kasutatakse ulatuses, mis ei lähe vastuollu Alfis EST OÜ kohustustega reguleerivate õigusaktide kohaselt.

Andmesubjekt saab oma õiguste kasutamise taotluse esitada, kirjutades e-kirja aadressile alfis@alfis.ee.
Alfis EST OÜ saadab vastuse andmesubjekti e-posti aadressile 30 päeva jooksul pärast isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku andmete saamist, või postiteenuste kaudu allkirjastatud posti teel. Kui enne vastamist on vaja selgitada informatsiooni või läbi viia põhjalikum uurimine, võib vastus võtta kauem kui 30 päeva, sõltuvalt taotluse sisust, kuid mitte rohkem kui 60 päeva.
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel andmesubjekti ja Alfis EST OÜ vahel. Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt kehtivatele seadustele ja õigusaktidele, on andmesubjektil õigus esitada kaebus Alfis EST OÜ isikuandmete töötlemise eest vastutavale isikule kaebuse esitamise teel või pöörduda otse riikliku andmekaitse ameti poole vastavas riigis.