TERMINI, KAS LIETOJAMI TĪKLA PRIVĀTUMA POLITIKĀ

GDPR – Regula (ES) 2016/679, kas pieņemta 2016. gada 27. aprīlī un kura attiecas uz fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un brīvu datu apriti, kā arī direktīvas 95/46/EK atcelšanu (vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, it īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietu, tiešsaistes identifikatoru un/vai uz fiziskas, fizioloģiskas, ģenētiskas, garīgas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas personas identitāti attiecināmus faktorus.
Personas datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību komplekss, kas tiek veikts ar personas datiem vai personu datu kopumiem, neatkarīgi no tā, vai tas notiek automātiski vai nē, piemēram, savākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai izmaiņu veikšana, datu iegūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana ar nosūtīšanu, izplatīšanu vai citādu pieejamības veidu, datu salīdzināšana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Kontrolētājs – fiziska vai juridiska persona, kas, viena pati vai kopā ar citiem, nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus saskaņā ar kontrolētāja rīkojumu.
Datnes subjekts – netieši vai tieši identificēta vai identificējama fiziska persona – tīmekļa vietnes https://alfis.eu/ apmeklētāji un lietotāji.

KOPĒJIE NOTEIKUMI

Šī tīmekļa vietnes privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir “Alfis” SIA izstrādāta noteikumu kopums, kas paredzēts, lai sniegtu informāciju par “Alfis” SIA personas datu apstrādes mērķiem, juridisko pamatu datu apstrādei no tīmekļa vietnes
https://alfis.eu/, datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes un uzglabāšanas periodiem, personas datu saņēmējiem un datnes subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā. Pilnīga “Alfis” SIA personas datu apstrādes privātuma politika var tikt pieprasīta, sūtot pieprasījumu uz “Alfis” SIA e-pasta adresi.

KONTROLĒTĀJS
“Alfis” SIA

Reģistrācijas Nr.: 40003335863

Adrese: Ādažu iela 20, Bukulti, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024, Latvija
Kontaktinformācija: alfis@alfis.lv

KONTAKTPERSONA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS

Ja rodas jautājumi par “Alfis” SIA veiktajām personas datu apstrādes darbībām, mēs lūdzam sazināties ar mums, sūtot ziņu uz norādīto kontaktinformāciju.


APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS UN MĒRĶI

Tīmekļa vietne https://alfis.eu/, (turpmāk – vietne) apstrādā personas datus, sniedzot klientiem iespēju iepazīties ar “Alfis” SIA pārdotajiem produktiem, tā piedāvājumu un nodrošina ērtu un ātru saziņu, izmantojot vietnē pieejamo kontaktu veidlapu, lai sūtītu ziņojumus “Alfis” SIA. “Alfis” SIA apstrādā šādas personas datu kategorijas konkrēti šādiem mērķiem:Personas datu apstrādes mērķis

Ziņojumu saņemšana un administrēšana, kas
iegūti no vietnes kontaktu veidlapas.

Personas datu kategorija

Kontaktinformācija – e-pasts;

Cita informācija – ziņojuma vai pieprasījuma saturs.

Lai nodrošinātu vietnes darbību un analīzi.

Sīkdatnes un to uzglabātā informācija
.

Lai administrētu veiktos pasūtījumus, sagatavotu rēķinus, nodrošinātu maksājuma iespējas, izvietotu piegādes informāciju un reģistrētu kontaktpersonu informāciju saistībā ar klienta izvietoto pasūtījumu.

Kontaktinformācija – e-pasta adrese, pilnais vārds, telefona numurs, kā klienti uzzināja par mums;

Maksājuma, rēķina un piegādes informācija –
 

Pilna adrese (valsts, pasta indekss, pilsēta, adrese), telefons, kredītkartes informācija.
   

                                   

Lai sūtītu atgādinājumus, atbildes vai informāciju, kas saistīta ar “Alfis” SIA pārdotajiem produktiem.

Lai sūtītu personalizētas piedāvājumus esošiem
klientiem.

Kontaktinformācija – e-pasts;

Cita informācija – informācija par saņemto pieprasījumu vai ziņojumu.
PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATI

“Alfis” SIA apstrādā personas datus, pamatojoties uz tādiem juridiskajiem pamatiem, kas ir noteikti GDPR 6. pantā:
● Līguma noslēgšana un izpilde – lai nodrošinātu ienākošo pieprasījumu apstrādi, līguma noslēgšanu un turpmāko produktu pārdošanu.
● Likumīgās intereses – lai nodrošinātu, ka datnes subjekta tiesības un intereses vai “Alfis” SIA tiesības un intereses tiek aizstāvētas, lai veiktu “Alfis” SIA likumīgās intereses, izpildītu tiešās mārketinga aktivitātes, sniegtu atbildes uz informācijas pieprasījumiem no datnes subjektiem un sūdzībām.
● Piekrišana – noteiktos gadījumos personas datu apstrāde var tikt veikta, pamatojoties uz brīvprātīgu un viennozīmīgu piekrišanu. Tāda piekrišana var tikt pieprasīta no “Alfis” SIA, lai nodrošinātu citu datu apstrādes aktivitāšu sniegšanu, kur tas ir nepieciešams likumīgām vajadzībām un neapdraud klienta tiesības un brīvības, piemēram, sīkdatņu izvietošanu un vietņu apmeklējuma analīzi.

PERSONAS DATU AVOTI

Galvenais personas datu avots, kas tiek iegūts no vietnes, ir datnes subjekts pats, piemēram, tīmekļa vietnes kontaktu veidlapa tiek aizpildīta ar datnes subjektu. Personas dati var tikt iegūti arī no “Alfis” SIA, ja datnes subjekts ir brīvprātīgi sazinājies ar kontrolētāju, kā arī produktu pārdošanas procesā.
Citi personas datu avoti, kas iegūti par datnes subjektu, var ietvert:


DATU APSTRĀDĀTĀJI

Lai nodrošinātu vietnes darbību un atbildību pret datnes subjektu, “Alfis” SIA ir tiesīgi pieaicināt un autorizēt ārējos servisa sniedzējus, lai veiktu atsevišķas darbības “Alfis” SIA vārdā, piemēram, iesaistot IT servisa sniedzējus vai citus partnerus. Ja šie uzdevumi tiek veikti, “Alfis” SIA ir tiesības nodot datnes subjekta datus, kas tiek uzglabāti “Alfis” SIA, attiecīgajam uzdevuma autorizētajam procesoram, un “Alfis” SIA ir tiesības pārsūtīt nepieciešamos datnes subjekta personas datus procesoram tajā apjomā, kas nepieciešams, lai veiktu nepieciešamās darbības. Informāciju par personas datiem, ko glabā apstrādātāji un apakšapstrādātāji, “Alfis” SIA sniedz pieprasījuma gadījumā no datnes subjekta.


PERSONAS DATU PĀRVEDUMS TREŠAJĀM PERSONĀM

“Alfis” SIA glabātie personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad:
● attiecīgajai trešajai personai jāpārsūta dati līguma ietvaros, lai veiktu jebkādu funkciju, kas nepieciešama datnes subjekta noslēgtajam līgumam vai ko ir pilnvarojis likums;
● datnes subjekts ir sniedzis skaidru un viennozīmīgu piekrišanu personas datu pārsūtīšanai;
● datnes subjekta personas datu atklāšana personām, kas noteiktas ārējos normatīvos aktos, ir “Alfis” SIA pienākums atbilstoši prasībai, kas uzlikta “Alfis” SIA ar likumu, un saskaņā ar procedūrām un tajā apjomā, kas norādīts ārējos normatīvos aktos;
● jānodrošina “Alfis” SIA likumīgo interešu aizsardzība, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs pret personu, kas ir pārkāpusi “Alfis” SIA likumīgās intereses.
Pārsūtot personas datus trešajām personām, “Alfis”SIA novērtē trešo personu nodrošināto aizsardzības līmeni, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, lai nodrošinātu lielāko iespējamo datnes subjekta informācijas aizsardzību.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

“Alfis”SIA aizsargā datnes subjekta personas datus, izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, ņemot vērā esošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tostarp, nodrošinot šādus drošības pasākumus:
● nodrošina aizsardzību pret nepieļaujamu piekļuvi “Alfis” SIA iekšējiem IT sistēmām, uzturētajām datu bāzēm un personas datiem, kas uzglabāti e-pastā;
● “Alfis” SIA savā tīmekļa vietnē lieto SSL drošības sertifikātu, nodrošinot šifrētu datu pārraidi starp datnes subjektu un serveri, uz kura datnes subjekta dati, kas saņemti caur vietni, tiek uzglabāti;
● piešķir piekļuves tiesības tikai ierobežotam “Alfis” SIA darbinieku skaitam, “Alfis” SIA iekšējām IT sistēmām un datu bāzēm.


PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA

Personas dati, lai nodrošinātu atbildi uz ienākošajiem datnes subjekta ziņojumiem, tiks uzglabāti līdz brīdim, kad datnes subjekts atsauks savu piekrišanu vai iebildīs pret personas datu apstrādi, vai sešus mēnešus pēc pakalpojumu sniegšanas.


SĪKDATNES

“Alfis” SIA informē, ka sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu vietnes darbību, kā arī uzlabotu lietotāja pieredzi un iegūtu lietotāju statistiku. Šī sīkdatņu politika nav visu “Alfis” SIA īpašumā esošo vietņu pilnīgā sīkdatņu politika, un tā informē tikai par sīkdatnēm, kas izmantotas konkrētajā vietnē. Lai iepazītos ar pilno uzņēmuma sīkdatņu politiku, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības atbildīgo personu, rakstot uz norādīto e-pasta adresi šajā politikā.

KAS IR SĪKDATNES?

Mazi faili, kas glabājas lietotāju ierīcēs. Laikā, kad lietotājs piekļūst “Alfis” SIA vietnei, mūsu sistēma lasa šīs sīkdatnes un pielāgo iestatījumus atbilstoši. Sīkdatnes ir līdzīgas atslēgai, ko pārlūks pieprasa pielāgotai informācijai. Sīkdatnes tiek izmantotas arī citiem mērķiem, piemēram, statistikas iegūšanai.


KĀDAS IR SĪKDATNU KATEGORIJAS?

Šī vietne var izmantot šādas sīkdatnes:

Nepieciešamās sīkdatnes – nodrošina vietnes pielāgotu darbību saskaņā ar lietotāju izvēlēm, piemēram, saglabājot sīkdatņu politikas apstiprinājumu. Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu pilnībā izmantot vietnes funkcijas un pārlūkot vietni. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams sniegt vietnē piedāvātos pakalpojumus lietotājam, tās ir būtiskas vietnes darbībai.
Preferenču un statistikas sīkdatnes – šīs sīkdatnes neatbilst personiskajiem datiem, informācija ir anonīma. Atceras lietotāja paradumus, piemēram, visvairāk apmeklētās lapas, izvēlēto valodu un uzlabo vietnes sniegumu, kā arī analizē lietošanu un citus uzvedības veidus.
Mārketinga sīkdatnes – izmanto, lai vietnē izvietotu reklāmas, kas saistītas ar lietotāja interesēm un interneta lietošanas paradumiem.
Trešo pušu sīkdatnes – jebkuras trešo pušu sīkdatnes, piemēram, Google Analytics, YouTube, utt., kas radušās, izmantojot trešo pušu sniegto pakalpojumu, kas nepieciešams, lai uzņēmuma vietnes īpašniekam sniegtu pilnu pakalpojumu.

SĪKDATŅU APMAIŅAS KATEGORIJAS UN DERĪGUMA TERMIŅI

Katrai sīkdatnei tiek piešķirts derīguma termiņš, kurā tā uzglabā un apstrādā personiskos datus. Sīkdatnei var arī nebūt specifisks darbības laiks; tādā gadījumā sīkdatņu kategorijas var tikt sadalītas vēlīnās un sesijas sīkdatnēs, kas apraksta sīkdatnes raksturu un laiku:

● Sesijas – sesijas sīkdatnes tiek ievietotas vietnes apmeklējuma laikā, un iegūtā informācija netiek uzglabāta ilgāk par vietnes apmeklējuma sesiju.
● Vēlīnās – informācija tiek ievietota un uzglabāta lietotāja datorā pat pēc vietnes apmeklējuma. Informācijas uzglabāšanas derīguma termiņš var atšķirties katrai sīkdatnei.

GOOGLE ANALYTICS

Lai palīdzētu saviem apmeklētājiem labāk saprast “Alfis” SIA, sabiedrība izmanto Google Analytics tīmekļa analīzes platformas pakalpojumus, kas uzglabā Google Analytics sīkdatni, kas, kombinācijā ar iegulto kodu “Alfis” SIA vietnē, apkopo informāciju par lietotāja apmeklējumiem un nosūta to uz Google serveriem Eiropas Savienībā. Savukārt “Alfis” SIA piekļūst un analizē iegūtos statistikas datus un izmanto to, lai pielāgotu vietni, lai nodrošinātu labāku lietotāju pieredzi. Pirms Google to uzglabā savos serveros, iegūtā informācija tiek anonimizēta.

Informācija, kas var tikt apkopota:
● pārlūka tips / versija,
● izmantotā operētājsistēma,
● iepriekš apmeklētās lapas Referrer URL,
● piekļuves datora nosaukums (IP adrese),
● servera pieprasījuma laiks.
Ja lietotājam nav vēlēšanās, lai Google Analytics apstrādātu viņa personiskos datus, lietotājs var noraidīt šādu sīkdatņu ievietošanu un analīzi, uzstādot Google Analytics Opt-out programmu lietotāja ierīcē. (Google Chrome Opt-out rīks pieejams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

FACEBOOK PIXEL

Šī tīmekļa vietne izmanto “Facebook Pixel” no sociālā tīkla “Facebook” šādiem nolūkiem:

● remarketing mērķiem. Tas ļauj mums parādīt interešu pamatotus reklāmas ziņojumus vietnes lietotājiem, kad viņi apmeklē tīmekļa vietni “Facebook” vai citas tīmekļa vietnes, kas izmanto šo rīku. Tādējādi mēs vēlamies parādīt reklāmas ziņojumus, kas ir interesanti jums, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni vai piedāvājumus vēl interesantākus jums.
● Lai nodrošinātu, ka mūsu Facebook reklāmas atbilst lietotāju potenciālajām interesēm. Ar Facebook Pixel palīdzību varam izsekot Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus pētījumu mērķiem, redzot, vai pēc Facebook reklāmas izvēlnes lietotāji tiek novirzīti uz mūsu tīmekļa vietni (mērot un analizējot “konversiju”).
Lietojot marketinga rīkus, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri, ja jūs piekrītat sīkdatnēm, kuras prasa jūsu piekrišanu. Iekļaujot Facebook Pixel, Facebook saņem informāciju, ka jūs esat noklikšķinājuši vai apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni no reklāmas. Ja esat reģistrēts lietotājs Facebook, Facebook var piešķirt apmeklējumu jūsu kontam.
Šo datu apstrāde Facebook tiek veikta saskaņā ar Facebook datu politiku. Papildu informāciju un detaļas par Facebook Pixel un tā funkcionalitāti var atrast Facebook palīdzības sadaļā. “Facebook Custom Audiences” funkciju var deaktivizēt sīkdatņu iestatījumos piereģistrētajiem lietotājiem šeit: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM UN SOCIĀLAJIEM TĪKLIEM

“Alfis” SIA projekta tīmekļa vietne var ievietot saites uz citām tīmekļa vietnēm, tostarp projekta partneru tīmekļa vietnēm. “Alfis” SIA nekontrolē un neuzņemas atbildību par saturu, ko nodrošina trešās puses tīmekļa vietne vai personiskajiem datiem, kas savākti trešās puses tīmekļa vietnē. Ņemot vērā, ka “Alfis” SIA izmanto šādus trešo personu pakalpojumu sniedzējus un sociālo mediju tīklus: LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, “Alfis” SIA informē, ka, apmeklējot kādu no tīmekļa vietnēm vai jebkuru citu trešās personas vietni, uz datu subjekta Personas datu apstrādi attiecas trešās personas tīmekļvietnes turētāja privātuma politika. Datu subjektam tiek stingri ieteikts iepazīties ar politikām, ko trešās puses sniedz atbilstoši katras konkrētās vietnes privātuma sadaļai.


SĪKDATŅU DEAKTIVIZĒŠANA

Lietotājam ir tiesības kontrolēt sīkdatņu skaitu, kas tiek ievietotas lietotāja ierīcē, proti, lietotājam ir tiesības deaktivizēt vietnes sīkdatnes, kas nodrošina funkcijas, kas nav saistītas ar vietnes pamata funkcijām, proti, nepieciešamajām sīkdatnēm.
Vairums interneta pārlūkprogrammu var tikt uzstādīti tā, lai bloķētu sīkdatņu uzglabāšanu jūsu ierīcē. Informācija par sīkdatņu deaktivizēšanu visvairāk izmantotajās interneta pārlūkprogrammās ir pieejama šeit: https://www.aboutcookies.org/

DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Datu subjekts ir tiesīgs saņemt informāciju par personiskajiem datiem, kas ir pieejami “Alfis” SIA attiecībā uz datu subjekta personisko datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi, labojumu, papildinājumu vai dzēšanu, ierobežojot apstrādi un iebilst pret personisko datu apstrādi, tostarp apstrādi, kas balstīta uz “Alfis” SIA likumīgajām interesēm, kā arī īstenot datu pārnesības tiesības, cik tālu “Alfis” SIA ir spējīgi to tehnikas ziņā nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar Alfis SIA pienākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par viņa tiesību īstenošanu, rakstot e-pastu ar pieprasījumu par atbilstošo datu subjekta tiesību īstenošanu uz “Alfis” SIA e-pasta adresi: alfis@alfis.lv.
”Alfis” SIA atbildi uz datu subjekta e-pasta adresi nosūta 30 dienu laikā pēc tam, kad par personas datu apstrādi atbildīgā persona ir saņēmusi datu subjekta pieprasījumu, vai izmantojot pasta pakalpojumus, nosūtot ierakstītu vēstuli. Ja pirms atbildes sniegšanas ir jāprecizē informācija vai jāveic sīkāka izpēte, atbilde var aizņemt vairāk nekā 30 dienas atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne vairāk kā 60 dienas.

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti pārrunu ceļā starp datu subjektu un “Alfis” SIA. Ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību “Alfis” SIA atbildīgajai personai par personas datu apstrādi, iesniedzot sūdzību vai vēršoties tieši valsts datu aizsardzības iestādē.