TERMINAI, NAUDOJAMI SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis Valdytojo vardu.

Duomenų subjektas – netiesiogiai arba tiesiogiai identifikuotas arba identifikuojamas fizinis asmuo – svetainės https://alfis.eu/ lankytojai ir naudotojai.

 

BENDROS NUOSTATOS

Ši interneto svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra UAB „Alfis“ nustatytų taisyklių rinkinys, skirtas teikti informaciją apie UAB „Alfis“ asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų iš svetainės https://alfis.eu/ tvarkymo teisinį pagrindą, apimtį, apsaugos, tvarkymo ir saugojimo terminus, asmens duomenų gavėjus ir duomenų subjekto teises duomenų gavimo ir tvarkymo metu. Su visa UAB „Alfis“ asmens duomenų tvarkymo privatumo politika galima susipažinti pateikus UAB „Alfis“ prašymą el. paštu.

 

VALDYTOJAS

UAB „Alfis“

Įmonės kodas: 300120351

Adresas: Fabriko g. 5B, LT-55111 Jonava

Kontaktinė informacija: info@alfis.lt

 

KONTAKTINIS ASMUO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS KLAUSIMAIS

Kilus klausimams dėl UAB „Alfis“ tvarkomų asmens duomenų, prašome susisiekti su mumis siunčiant žinutę kontaktuose nurodytu el. pašto adresu.

 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR TIKSLAI

UAB „Alfis“ svetainėje https://alfis.eu/ (toliau – Svetainė) tvarkomi asmens duomenys, suteikiantys klientams galimybę susipažinti su UAB „Alfis“ parduodamais produktais, jų pasiūla, taip pat užtikrina patogų ir greitą komunikavimą, naudojantis Svetainėje įdiegta kontaktine forma, skirta siųsti žinutėms UAB „Alfis“. UAB „Alfis“ tvarko šias asmens duomenų kategorijas konkrečiai šiais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas 

Priimti ir tvarkyti žinutes, gautas iš Svetainės kontaktinės formos.

Asmens duomenų kategorijos

Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas

Kita informacija – žinutės ar užklausos turinys

Užtikrinti Svetainės veikimą ir analitiką 

Slapukai ir jų saugoma informacija

Pateiktų užsakymų administravimui, sąskaitų-faktūrų ruošimui, apmokėjimo galimybių užtikrinimui, pristatymo informacijos ir kontaktinės informacijos, susijusios su kliento pateiktu užsakymu, registravimui.

Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas, pilnas vardas, telefono numeris, kaip klientas sužinojo apie mus.

Informacija, susijusi su apmokėjimu, sąskaitų-faktūrų ruošimu ir pristatymu – 

Pilnas adresas (šalis, pašto kodas, miestas, adresas), telefono numeris, kreditinės kortelės duomenys

Priminimų, atsakymų ar informacijos, susijusios su UAB „Alfis“ parduodama produkcija, siuntimas.

Asmeninių pasiūlymų esamiems klientams siuntimas

Priminimų, atsakymų ar informacijos, susijusios su UAB „Alfis“ prekiaujamais produktais, siuntimui tikslas.

Siųsti asmeniškai pritaikytus pasiūlymus egzistuojantiems klientams.

Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas; 

Kita informacija – informacija apie gautą užklausą ar žinutę

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

UAB „Alfis“ asmens duomenis tvarko remiantis šiais BDAR 6 straipsnyje nurodytais teisiniais pagrindais:

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant užtikrinti gautų užklausų tvarkymą, sutarties sudarymą ir tolesnį prekių pardavimą.
 • Teisėtas interesas – siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos duomenų subjektų ar UAB „Alfis“ teisės ir interesai, įgyvendinti teisėtą UAB „Alfis“ interesą vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą, teikti atsakymus į duomenų subjektų informacijos prašymus ir skundus.
 • Sutikimas – tam tikrais atvejais duomenų subjekto asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis laisvai duotu ir nedviprasmišku sutikimu. Tokio sutikimo UAB “Alfis” gali prašyti, kad būtų atliekami kiti duomenų tvarkymo veiksmai, kai tai būtina teisėtiems tikslams ir nekelia pavojaus kliento teisėms ir laisvėms, pavyzdžiui, slapukų diegimas ir su svetaine susijusių apsilankymų analizė.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Pagrindinis iš svetainės gaunamų asmens duomenų šaltinis yra pats duomenų subjektas, pavyzdžiui, kai duomenų subjektas užpildo svetainės kontaktinę formą. Asmens duomenis UAB “Alfis” taip pat gali gauti, jei duomenų subjektas savanoriškai kreipėsi į duomenų valdytoją, taip pat produktų pardavimo procese.

Kiti apie duomenų subjektą gautų asmens duomenų šaltiniai gali būti šie:

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Siekiant užtikrinti svetainės veikimą ir įsipareigojimų duomenų subjektui vykdymą, UAB „Alfis“ turi teisę pritraukti ir įgalioti išorės paslaugų teikėjus atlikti atskirus veiksmus UAB „Alfis“ vardu, pavyzdžiui, pasitelkiant IT paslaugų teikėjus ar kitus partnerius. Jei vykdydami šias užduotis UAB „Alfis“ įgalioti subjektai tvarko UAB „Alfis“ turimus duomenų subjekto duomenis, atitinkamos užduoties įgaliotasis subjektas laikomas UAB „Alfis“ turimų asmens duomenų tvarkytoju, o UAB „Alfis“ turi teisę duomenų tvarkytojams perduoti būtinus duomenų subjekto asmens duomenis tiek, kiek tai būtina paskirtai veiklai vykdyti. Informaciją apie duomenų tvarkytojų ir pagalbinių tvarkytojų turimus asmens duomenis UAB „Alfis“ teikia duomenų subjekto prašymu.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

UAB „Alfis“ turimi asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai:

 • trečioji šalis turi perduoti duomenis pagal sutartį, kad galėtų atlikti bet kokią funkciją, būtiną su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti, arba tai numato teisės aktai;
 • duomenų subjektas davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą perduoti asmens duomenis;
 • asmens duomenų atskleidimas išorės norminiuose teisės aktuose numatytiems asmenims, gavus pagrįstą prašymą ir laikantis išorės norminiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos bei apimties yra įstatymais nustatyta UAB „Alfis“ pareiga;
 • kai turi būti užtikrinta UAB „Alfis“ teisėtų interesų apsauga, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas valstybės institucijas dėl asmens, pažeidusio UAB „Alfis“ teisėtus interesus. 

Perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims, UAB „Alfis“, siekdama užtikrinti kuo didesnę duomenų subjekto informacijos apsaugą, įvertina trečiųjų šalių teikiamos apsaugos lygį pagal norminius teisės aktus.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

UAB „Alfis“ saugo duomenų subjekto asmeninius duomenis naudojantis šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, atsižvelgiant į egzistuojančius pavojus privatumui ir pagrįstai turimus UAB „Alfis“ organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant šių saugumo priemonių užtikrinimą:

 • užtikrina apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie UAB „Alfis“ vidinių IT sistemų, tvarkomų duomenų bazių ir elektroniniame pašte saugomų asmens duomenų.
 • UAB „Alfis“ eksploatuodama svetainę naudoja SSL saugumo sertifikatą, užtikrinantį šifruotą duomenų perdavimą tarp duomenų subjekto ir serverio, kuriame saugomi duomenų subjekto duomenys, gauti per svetainę;
 • prieigos teises prie UAB „Alfis“ vidaus IT sistemų ir duomenų bazių suteikia tik ribotam UAB „Alfis“ darbuotojų skaičiui;

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Asmens duomenys, skirti atsakyti į gautus duomenų subjekto pranešimus, saugomi tol, kol duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą arba paprieštarauja asmens duomenų tvarkymui, arba šešis mėnesius po paslaugų suteikimo.

SLAPUKAI

UAB „Alfis“ informuoja, kad slapukai naudojami siekiant užtikrinti svetainės veikimą, taip pat pagerinti naudotojų patirtį ir gauti naudotojų statistinius duomenis. Ši slapukų politika nėra išsami visų UAB „Alfis“ priklausančių interneto svetainių slapukų politika ir informuoja tik apie slapukus, kurie naudojami šioje konkrečioje interneto svetainėje. Norėdami susipažinti su visa įmonės slapukų politika, kreipkitės į už duomenų apsaugą atsakingą asmenį šioje politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 

KAS YRA SLAPUKAI?

Vartotojo įrenginiuose saugomi maži failai. Vartotojui prisijungus prie UAB „Alfis“ svetainės, mūsų sistema nuskaito šiuos slapukus ir atitinkamai pakeičia nustatymus. Slapukai yra tarsi raktas, kurio prašo jūsų naršyklė, kad galėtų pateikti pritaikytą informaciją. Slapukai taip pat naudojami kitoms funkcijoms, pavyzdžiui, statistiniams duomenims gauti.

 

KOKIOS YRA SLAPUKŲ KATEGORIJOS?

Šioje Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

Būtinieji slapukai – užtikrina pritaikytą svetainės veikimą pagal vartotojo pasirinkimus, pavyzdžiui, išsaugant slapukų politikos patvirtinimą. Slapukai reikalingi tam, kad vartotojas galėtų visapusiškai naudotis svetainės funkcijomis ir naršyti svetainėje. Be šių slapukų neįmanoma teikti vartotojui svetainės siūlomų paslaugų, jie yra būtini svetainės veikimui.

Parinkčių ir statistikos slapukai – slapukai nerenka asmens duomenų, informacija yra anoniminė. Įsimena naudotojo įpročius, pavyzdžiui, dažniausiai lankomus puslapius, pasirinktą kalbą, ir gerina svetainės veikimą, taip pat analizuoja naudojimą ir kitą veiklą.

Rinkodaros slapukai – naudojami svetainėje talpinant reklamą, susijusią su naudotojo interesais ir interneto naudojimo įpročiais.

Trečiųjų šalių slapukai – bet kokie trečiųjų šalių slapukai, pavyzdžiui, „Google Analytics“, „YouTube“ ir kt. slapukai, atsirandantys naudojantis trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, kurie reikalingi tam, kad trečioji šalis galėtų teikti visas paslaugas Svetainės savininkui.

 

SLAPUKŲ SUBKATEGORIJOS IR GALIOJIMO LAIKAS

Kiekvienam slapukui nustatomas galiojimo laikas, kurio metu jis saugo asmens duomenis ir juos apdoroja. Slapukas taip pat gali neturėti konkretaus veikimo laiko, tokios slapukų kategorijos gali būti toliau skirstomos į sesijos ir nuolatinius slapukus, kurie apibūdina slapuko pobūdį ir veikimo laiką:

 • Sesijos – sesijos slapukai naudojami apsilankymo svetainėje laikotarpiu, o gauta informacija saugoma tiek laiko, kiek trunka apsilankymo svetainėje sesija. 
 • Nuolatiniai – informacija talpinama ir saugoma naudotojo kompiuteryje net ir po apsilankymo svetainėje. Kiekvieno slapuko informacijos saugojimo laikas gali skirtis.

 

GOOGLE ANALYTICS

Siekiant geriau suprasti savo lankytojus, UAB „Alfis“ naudojasi Google Analytics žiniatinklio analizės platformos paslaugomis. Ši platforma saugo „Google Analytics“ slapuką, kuris kartu su UAB „Alfis“ interneto svetainėje įterptu kodu renka informaciją apie naudotojų apsilankymus ir siunčia ją į „Google“ serverius Europos Sąjungoje. 

Savo ruožtu UAB „Alfis“ prieina prie gautų statistinių duomenų, juos analizuoja ir naudoja, kad atitinkamai pritaikytų svetainę naudotojų poreikiams ir sukurtų geresnę naudojimo patirtį. Surinkta informacija, prieš ją išsaugant „Google“ serveriuose, yra nuasmeninama.

Gali būti renkama ši informacija:
● naršyklės tipas / versija,
● naudojama operacinė sistema,
● nukreipiančio puslapio URL adresas (prieš tai lankytas puslapis),
● prisijungiančio kompiuterio vardas (IP adresas),
● serverio užklausos laikas.
Jei vartotojas nenori, kad „Google Analytics“ tvarkytų atitinkamus jo asmens duomenis, jis gali atsisakyti tokių slapukų talpinimo ir analizės įdiegdamas savo įrenginyje „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį („Google Analytics Opt-out Tool“).

(„Google Chrome Opt-out Tool“ galima rasti čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 

FACEBOOK PIXEL

Socialinio tinklo „Facebook“ „Facebook Pixel“ kodas šioje svetainėje naudojamas išvardintais tikslais:
● remarketingo tikslais. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą Svetainės naudotojams, kai jie apsilanko socialiniame tinkle “Facebook” arba kitose Svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Taip siekiame rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni.

 • siekiant užtikrinti, kad mūsų „Facebook“ reklamos atitiktų potencialius naudotojų interesus. Naudodami „Facebook Pixel“ statistikos ir rinkos tyrimų tikslais galime stebėti „Facebook“ reklamų veiksmingumą, matydami, ar paspaudę „Facebook“ reklamą vartotojai buvo nukreipti į mūsų Svetainę (matuojant ir analizuojant „konversiją“).

Kai tik sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kuriems reikalingas jūsų sutikimas, naudojamų rinkodaros įrankių pagalba jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu. Integravus „Facebook Pixel“, „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad paspaudėte arba apsilankėte mūsų svetainėje iš skelbimo. Jei esate registruotas „Facebook“ naudotojas, ‚Facebook“ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai.

Šiuos duomenis „Facebook“ tvarko laikantis „Facebook“ duomenų politikos. Specialios ir išsamesnės informacijos apie „Facebook Pixel“ kodą ir jo funkcijas taip pat galima rasti „Facebook“ pagalbos skiltyje.  „Facebook“ pasirinktinių auditorijų („Facebook Custom Audiences“) funkciją galima išjungti slapukų nustatymuose ir prisijungusiems naudotojams adresu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

 

NUORODOS Į KITAS SVETAINES IR SOCIALINIUS TINKLUS

UAB „Alfis“ projektų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, įskaitant projektų partnerių svetaines. UAB „Alfis“ nekontroliuoja ir neatsako už trečiosios šalies interneto svetainėje pateiktą turinį ar trečiosios šalies interneto svetainėje surinktus asmens duomenis.
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Alfis“ naudojasi šiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir socialinės žiniasklaidos tinklais: „LinkedIn“, „Instagram“, „Facebook“, „Twitter“, „TikTok“, UAB „Alfis“ informuoja, kad apsilankius bet kurioje iš šių svetainių ar bet kurioje kitoje trečiosios šalies svetainėje, duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui taikoma trečiosios šalies svetainės valdytojo privatumo politika. Duomenų subjektui primygtinai rekomenduojama susipažinti su trečiųjų šalių pateikta politika atitinkamos interneto svetainės privatumo skiltyje. 


SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS:


Vartotojas turi teisę kontroliuoti į vartotojo įrenginį įrašomų slapukų skaičių, t. y. vartotojas turi teisę išjungti svetainės slapukus, kurie atlieka funkcijas, nesusijusias su svetainės pagrindinėmis funkcijomis, t. y. būtinieji slapukai.

Daugumą interneto naršyklių galima nustatyti taip, kad jos blokuotų slapukų saugojimą įrenginyje. Informaciją, kaip išjungi slapukus dažniausiai naudojamose interneto naršyklėse rasite čia: 

https://www.aboutcookies.org/.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ VYKDYMAS 

Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokius duomenų subjekto asmens duomenis turi ir tvarko UAB „Alfis“ ir prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, papildyti ar ištrinti, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant tvarkymą, grindžiamą teisėtais UAB „Alfis“ interesais, taip pat pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą tiek, kiek UAB „Alfis“ gali tai techniškai užtikrinti. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos tiek, kiek jos neprieštarauja UAB „Alfis“ prievolėms pagal norminius teisės aktus.

Duomenų subjektas gali pateikti prašymą UAB „Alfis“ dėl atitinkamų savo teisių įgyvendinimo el. pašto adresu: info@alfis.lt. 

UAB „Alfis“ pateiks atsakymą duomenų subjekto nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu per 30 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai asmuo, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, gavo duomenų subjekto prašymą. Jei prieš pateikiant atsakymą reikia patikslinti informaciją arba atlikti išsamesnį tyrimą, atsakymas, atsižvelgiant į prašymo turinį, gali užtrukti ilgiau nei 30 dienų, bet ne ilgiau nei 60 dienų.

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami duomenų subjekto ir UAB „Alfis“ derybomis. Jei Duomenų subjektas mano, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jo teises ir interesus pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, jis turi teisę pateikti skundą už asmens duomenų tvarkymą atsakingam UAB „Alfis“ asmeniui arba kreipdamasis tiesiai į atitinkamos šalies nacionalinę duomenų apsaugos instituciją.